SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti Future Mining s.r.o. , se sídlem Koliště 397/53, 602 00
Brno, IČ: 047 21 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajskéh o soudu v Brně, oddíl
C, vložka 91570 (dále jen jako „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropsk ého parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se z pracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (ob ecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zp racování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, zpracovávala tyto osobní údaje:

● jméno a příjmení
● e-mail
● telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného
souhlasu, a je nutné je zpracovat za účelem Vaší žádosti o kontakt ování z naší strany, a dále
za účelem zasílání dalších marketingových sdělení a novinek, případně k zasílání
marketingových sdělení našich Partnerů. Souhlas s výše uveden ými údaji poskytujete na dobu
neurčitou, resp. do jejich odvolání. Partnerem se rozumí zejména , nikoliv však výlučně,
společnosti spadající do holdingu GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sí dlem Vídeňská 188/119d,
619 00 Brno.


3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mail u nebo dopisu na kontaktní
údaje společnosti Future Mining, s.r.o., Koliště 397/53, 602 00 Brno, email: [email protected]


4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a příslušnými P artnery, osobní údaje však
pro Správce mohou zpracovávat také další osoby, jsou-li k tomuto pověřeny Správcem.


5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

● vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu,
● požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto
údajů,
● požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
● vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
● požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
● na přenositelnost údajů,
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.